กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ปลุกจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

หยุดคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยใสสะอาดด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

Icon
Icon
ข่าวมูลนิธิ
Icon
Icon
บทความใสสะอาด
Icon
Icon
สื่อวิดิทัศน์
คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการพลเรือนพึงตระหนักถึงจริยธรรมที่เป็นฐานสำคัญ

อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมปลูกจิตสำนึกให้คนไทย
มีจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน
และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ

โครงการสำคัญ

สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย และหวังจะสร้างพลังให้กับสังคมไทยในการลุกขึ้นมาร่วมสู่เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด

เชิดชูเกียรติคุณ

ข้าราชการผู้ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ร่วมประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีความใสสะอาด และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อองค์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนคนดี และต่อต้านการกระทำมิชอบในวงการราชการ

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้