กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

09 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 591 คน
​​​โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด
หลักการและเหตุผล

        เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาค และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ครอบคลุมงานสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมืองเกือบทุกด้าน ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย  นอกจากการศึกษาในระบบที่ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตแล้วยังสนพระทัยศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในวิชาการด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ด้านภูมิศาสตร์กายภาพ อุทกศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นต้น  ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะนำความรู้ที่ได้จากวิชาการเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการทรงงานพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

วัตถุประสงค์
 1. ​เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่สตรีและยุวสตรี ได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจและหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนในอนาคต
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีและยุวสตรี
 5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีและยุวสตรีในการสร้างประเทศไทยใสสะอาด
 6. เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ
 7. เพื่อรักษาและสืบทอดพระปณิธาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กุล่มเป้าหมาย

        ยุวสตรี จำนวน ๑๐๐ คน และอาจารย์จำนวน ๒๐ คนจากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่

 1. ​โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. โรงเรียนราชินี
 3. โรงเรียนศึกษานารี
 4. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 5. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 6. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 7. โรงเรียนราชินีบน
 8. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
 10. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เป้าประสงค์
 1. กลุ่มมเป้าหมาย มีจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ใฝ่รู้ อนุรักษ์ความเป็นไทย และทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็นภรรยาและแม่ที่ดี
 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ไปขยายผลในสถานศึกษาของตน และร่วมทำกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์
ตัวชี้วัด
 1. ​นักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เพิ่มขึ้น
 2. จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย นำโครงการฯ ไปขยายผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
  ๑) ขั้นเตรียมการ
          ๑.๑) ประสานสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนสตรีจากสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน และอาจารย์ โรงเรียนละ ๑-๒ คน เพื่อร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน
          ๑.๒) จัดทำเอกสารรวมเล่ม พระราโชวาท/พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
  ๒) ขั้นดำเนินการ
          ๒.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ ๑ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
                  - พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี
                  - วัฒนธรรม ความเป็นไทย เช่น ขนบธรรมเนียม และดนตรีไทย
                  - ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด
                  - เรียนรู้ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิต อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
                  - เรียนรู้โครงการพระราชดำริ
          ๒.๒) สำรวจพื้นที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
          ๒.๓) ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียน แล้วเลือกกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมและอยู่ในการพิจารณา กำกับ ดูแลของอาจารย์ในโรงเรียน
          ๒.๔) การเสนอผลการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในลักษณะเอกสารประกอบ/หนังสั้น ส่งให้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดพิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
          ๒.๕) การจัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเผยแพร่ผลงานตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
           ๒.๖) นำผลงานของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ๒.๗) จัดตั้งชมรม “รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
  ๓) ขั้นประเมินผล
          ๓.๑) ประเมินผลโครงการฯ โดยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทำแบบทดสอบก่อน – หลัง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
          ๓.๒) ทอดแบบสำรวจความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
          ๓.๓) สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ ๒
          ๓.๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้สนับสนุนงบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทั้งมีจิตสำนึกในการเป็นประชาชนผู้ปฏิบัติตามรอย  พระยุคลบาท อันจะส่งผลให้สตรีและยุวสตรีไทยประพฤติตนเป็นกุลสตรี และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด
 • คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ความเป็นไทยและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ

        ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘

งบประมาณ

        งบประมาณของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

        มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กิจกรรมตามรุ่นต่างๆ
 • รุ่นที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้