กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด
โครงการ
02 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เข้าชม 671 คน
Post Content Image
โครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา
------------------------------------
 
๑. หลักการและเหตุผล
            มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีวิริยะอุตสาหะ ในการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ยุวสตรี ได้เรียนรู้ถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสร้างประเทศไทยใสสะอาดในอนาคต อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสถานภาพยุวสตรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุข และความเสมอภาคในครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
        ในระยะที่ผ่านมา มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” โดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นยุวสตรีจากสถานศึกษาต่างๆ ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑๐ คน จาก ๕ ภาค ๆ ละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๕๐๐ คน คุณครู/ อาจารย์โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน จำนวน ๕ รุ่น มีดังนี้
    - รุ่นที่ ๑ ภาคกลาง ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จัดอบรม ณ โรงแรมคำแสดริเวอร์ แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
    - รุ่นที่ ๒ ภาคเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
    - รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
    - รุ่นที่ ๔ ภาคตะวันออก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
    - รุ่นที่ ๕ ภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

        นอกจากนั้น มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ การติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม ณ สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ การสัมมนาวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศผลและมอบรางวัล ให้กับโรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” สรุปผลการการเนินงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” จำนวน ๕ ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
    - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยให้แต่ละโรงเรียนมารายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ
    - ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น
    - ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย
    - ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี
    - ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
        เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดจึงได้เลื่อนการดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลัง
สร้างสังคมไทยใสสะอาด” ดังกล่าว บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จึงได้กำหนดการดำเนินงานโครงการ“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 
๒. วัตถุประสงค์
    ๒.๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้เรียนรู้ถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
    ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยการดำรงชีวิตพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด
    ๒.๓ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นแกนนำจิตอาสาร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ภายใต้หลักการ “เสริม สร้าง ซ่อมสังคม”
    ๒.๔ เพื่อส่งเสริมสถานภาพยุวสตรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุข และความเสมอภาคในครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
    ๒.๕ เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๖ เป็นแม่ข่ายขยายผลกับโรงเรียนอื่นต่อไป

๓. กลุ่มเป้าหมาย
        ยุวสตรี จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๆ ละ ๘ คน รวม ๘๐ คน ครู/ อาจารย์ โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
 
๔. เป้าประสงค์
        ๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี มีความพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ใฝ่รู้ อนุรักษ์ความเป็นไทย และทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม และหล่อหลอมให้ยุวสตรีมีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีส่วนร่วม
ในการสร้างความเสมอภาค และมีความเข้มแข็งของครอบครัวให้ยั่งยืนตลอดไป
        ๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นแกนนำจิตอาสาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน และสังคม ภายใต้หลักการ “เสริม สร้าง ซ่อมสังคม”
        ๔.๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไปขยายผลในสถานศึกษาของตน และร่วมทำกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์
 
๕. ตัวชี้วัด

        ๕.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับความพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ การเสริมสร้างความสุขในครอบครัว เพิ่มขึ้น
        ๕.๒ จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย นำโครงการฯ ไปขยายผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 
๖. การดำเนินการ
    ๖.๑ ขั้นเตรียมการ
        ๖.๑.๑ ประสานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ สนับสนุนการดำเนินงานดังนี้
            ๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ ๖ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ
            ๒) คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จัดอบรม เข้าร่วมโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” และประสานให้แต่ละโรงเรียน คัดเลือกนักเรียน และคุณครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน
        ๖.๑.๒ โดยที่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ มูลนิธิฯ จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในการดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการดำเนินการการคัดเลือกผู้เข้าอบรม และการเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมแก่ผู้แทนโรงเรียนเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้
    ๖.๒ ขั้นดำเนินการ
        ๖.๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
            ๑) ชีวประวัติของวีรสตรีไทย
            ๒) วัฒนธรรม ความเป็นไทย เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
            ๓) ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด
            ๔) การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมและการดำรงชีวิตพอเพียง
            ๕) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกสาวของแผ่นดิน
            ๖) การศึกษาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
            ๗) การเสริมสร้างความสุขในครอบครัว (Gender In Family) การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว ชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป
        ๖.๒.๒ ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียน แล้วเลือกกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมและอยู่ในการพิจารณา กำกับ ดูแลของคุณครูที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
        ๖.๒.๓ การเสนอผลการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในลักษณะเอกสาร หรืออาจมีหนังสั้นประกอบ ส่งให้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อมูลนิธิฯ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ไปติดตามที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
        ๖.๒.๔ การจัดงานมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเผยแพร่ผลงานโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
        ๖.๒.๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการ
    ๖.๓ ขั้นประเมินผล
        ๖.๓.๑ ประเมินผลโครงการฯ โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทำแบบทดสอบก่อน – หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
        ๖.๓.๒ สำรวจความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
        ๖.๓.๓ สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคปัจจัยสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นต่อไป
        ๖.๓.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้สนับสนุนงบประมาณ
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
    ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคต มีจิตสำนึกในการเป็นประชาชนผู้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อันจะส่งผลให้สตรี และยุวสตรีไทยประพฤติตนเป็นกุลสตรี รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีบทบาทในการเป็นพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด
    ๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นแกนนำจิตอาสาร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ภายใต้หลักการ “เสริม สร้าง ซ่อมสังคม”
    ๗.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความยั่งยืนตลอดไป
    ๗.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์ความเป็นไทย และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
 
๘. ระยะเวลาดำเนินการ
        ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 
๙. งบประมาณ
        งบประมาณของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

------------------------------------------------

โครงการ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้