กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

โครงการคนไทยมีดี
โครงการ
05 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 202 คน
Post Content Image
​หลักการและเหตุผล

        มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งเร้าให้ประเทศไทยใสสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย

        คนดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแนวร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิฯ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเชิดชูคนดีในสังคมไทย โดยกำหนดให้มีโครงการ “คนไทยมีดี” โดยดำเนินการคัดเลือก และให้รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณงามความดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจคนที่ทำความดี เป็นแบบอย่าง และขยายผลให้แก่คนในสังคมในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด

        มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีค่านิยมองค์กรในการส่งเสริมความซื่อสัตย์ และจริยธรรม เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องคนไทย มูลนิธิฯ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมกันจัดโครงการคนไทยมีดี

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริม เชิดชูคนดีในสังคมไทย
  2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นคนดี
  3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี
  4. เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด
วิธีการดำเนินงาน
  1. ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สอดส่องและเสนอชื่อบุคคลที่ทำความดีในสังคม
  2. ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำความดีในสังคมไทย
  3. ให้รางวัล และเกียรติบัตร แก่บุคคลที่ทำคุณงานความดี คนที่ทำความดี จำนวน ๑๐ คน (รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท/คน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. บุคคลที่ได้รับการเชิดชู ได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด
โครงการ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้