กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๑
ข่าวมูลนิธิ
15 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เข้าชม 682 คน
Post Content Image
เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๑


        โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยมี ดร. สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เห็นความสำคัญของโครงการฯ นี้ จึงได้ทำความตกลงกับมูลนิธิฯ เพื่อจัดอบรมในสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัด อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ก็ได้จัดโครงการนี้ให้แก่สถานศึกษาอื่นด้วย หากมีความประสงค์


        ทั้งนี้ โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทนี้ ที่ได้จัดขึ้นแล้วจึงเป็นโครงการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา นักเรียนนักศึกษาการอาชีพ นักเรียนนักศึกษาเทคนิค และนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนตอนที่ผู้เขียนเป็นกรรมการมูลนิธิฯ อยู่นั้น ได้เคยไปสังเกตการณ์โครงการนี้มาแล้ว ๓ ครั้ง คือ ในการจัดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตั้งใจไว้ว่าจะไปสังเกตุการณ์ที่วิทยาลัยเทคนิคอีกสักครั้งหนึ่ง เพราะแม้มีหลักสูตรเดียวกันดังกล่าวแล้ว แต่นักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา แต่ละประเภทมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่ยังไม่มีโอกาส จนกระทั่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการมูลนิธิฯ ไปแล้ว ขณะนี้เป็นเพียงที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ เท่านั้น ดร. สมโภชน์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชวนผู้เขียนไปสังเกตการณ์โครงการนี้อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งขอให้บรรยายสั้นๆ ที่วิทยาลัยเทคนิคในวันที่สามารถไปได้ โดยได้แจ้งกำหนดการ ในการจัดให้วิทยาลัยเทคนิคประมาณ ๒-๓ แห่ง ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับการจัดที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง นั้น มีเวลาที่ไปสังเกตุการณ์และบรรยายได้ จึงตอบรับ จึงขอขอบคุณ ดร. สมโภชน์ อีกครั้งหนึ่งเดินทางโดยรถตู้จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดซึ่งอยู่ที่สำนักงานก.พ. จังหวัดนนทบุรี เดินทางถึงระยองตอนเที่ยงพอดี ก็แวะกินอาหารกันครับ หลังอาหารกลางวันแล้ว ก็ได้เดินทางถึงวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยองในตอนบ่าย ทั้งนี้ เพื่อดูแลสถานที่ที่ใช้ในการจัดการอบรมในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกของ อวท. หรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อการอบรมเรียบร้อยแล้ว พบท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยแล้วก็เดินทางเข้าที่พัก เป็นที่พักที่อยู่ในสวนไม้ผลขนาดใหญ่การจัดห้องก็จัดได้แปลกตากว่าโรงแรมโดยทั่วไป ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพผลไม้เทียมในสวนที่ขับรถผ่านในเช้าวันหนึ่งด้วย ที่สวนนี้มีบริการนำชมและชิมผลไม้ด้วยนะครับ
แต่ผู้เขียนไม่มีเวลาไปชมสวนหรอกครับ

        เช้าวันรุ่งขึ้น ก็เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตาม ก่อนการอบรม รู้จักกับวิทยาลัยเทคนิคนี้กันสักนิดนะครับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ มีอาคารเรียน ๕ หลัง และอาคารปฏิบัติการ ๑ หลัง จัดการศึกษารวม ๑๓ คณะ มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น ๒,๗๑๗ คน เป็นนักเรียนนักศึกษาชาย ๑,๘๓๙ คน และนักเรียนนักศึกษาหญิง ๘๗๘ คน ที่สำคัญวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี Dual Vocational Education หรือ DVE แบบ ๑๐๐% นั่นก็คือการจัดการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในกระบวนการต่างๆ เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อ้อ เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจัดการเรียนการสอนระบบ DVE ๑๐๐% นี้ มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย

            สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนนักศึกษาแกนนำระดับชั้น ปวช.๑ ปวช. ๒ และปวส. ๑ ของทุกชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รวมเป็นจำนวน ๖๕ คน และมีคณะบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๕ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน นักศึกษาที่ได้คุยด้วยส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ แต่ทราบว่ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ประมาณร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้เพราะบิดามารดาได้ไปทำงานที่จังหวัดระยอง มีพิธีเปิดอบรมกันนิดหน่อย โดยนายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม หลังจากนั้น ดร. สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้อำนวยการโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ได้ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการนี้ ไม่อยากให้เรื่องยาวจนเกินไป ขอต่อตอนหน้าอีกตอนนะครับ จะได้กล่าวถึงเนื้อหาของการอบรมได้ทั้งหมด

พุธทรัพย์ มณีศรี

#เทคนิคบ้านค่าย ระยอง #เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท #โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท #มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด #สมโภชน์นพคุณ
#สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา #นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา #นักเรียนนักศึกษา


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวมูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้