กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา
บทความใสสะอาด
14 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เข้าชม 168 คน
ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา

 
            มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒เมษายน ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีวิริยะอุตสาหะ ในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ยุวสตรี ได้เรียนรู้ถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสร้างประเทศไทยใสสะอาด นอกจากนั้น ยังเพื่อส่งเสริมสถานภาพยุวสตรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุข และความเสมอภาคในครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปอีกด้วยการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นยุวสตรีจากสถานศึกษาต่าง ๆ ครั้งละ๑๐ แห่ง ๆ ละ๑๐ คน จาก ๕ ภาค ๆ ละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมเป็น ๕๐๐ คน คุณครู/อาจารย์โรงเรียนละ ๒ คน รวมเป็น ๑๐๐ คน เริ่มต้นในปี ๒๕๕๘ ที่กาญจนบุรี และในปีต่อๆ มา คือจังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ นอกจากนั้น มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ยังได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทย” และได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ขับเคลื่อนโครงการที่ดีไปแล้ว

            ทั้งนี้ ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการนี้แด่สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาทด้วยแล้ว เนื่องจากปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จึงได้เลื่อนการดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ สถานะการณ์ดีขึ้น จึงได้ดำเนินงานตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” อีกเป็นรุ่นที่ ๖ โดยจัดที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเหมือนเช่นเคย โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้คือ 

๑. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สงขลา 

๒. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

๓. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

๔. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

๕. โรงเรียนรัตนพลวิทยา

๖. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

๗. โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

๘. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 

๙. โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และ

๑๐. โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

การอบรมรุ่นที่ ๖ มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมโดยขอให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ช่วยเป็นแม่ข่ายและขยายโครงการไปสู่โรงเรียนใกล้เคียงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วย

ตามไปดูกันครับว่าเนื้อหาในการอบรมในครั้งนี้เน้นเรื่องอะไรบ้าง

            กิจกรรมที่ได้ทำทุกวันคือการปลุกจิตสำนึกให้ลูกสาวของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย รักชาติ รักแผ่นดินและรังเกียจการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ฟังเพลงที่เกี่ยวข้อง คือ เพลงดุจบิดามารดร เพลงรัก เพลงโตไปไม่โกง และเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อให้ลูกสาวของแผ่นดินได้ซึบซับในช่วงเวลาต่างๆ โดยตลอด ได้ให้ความรู้โดยการบรรยาย เน้นย้ำให้ลูกสาวมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกสาวของแผ่นดิน ซึ่งมี ๕ ประการ คือดำรงชีพพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

            รวมทั้งเน้นย้ำให้ลูกสาวของแผ่นดินทุกคนเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรม แล้วให้ช่วยกันคิดและนำเสนอว่าจะนำสิ่งใดไปใช้และถือปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังให้ได้รับฟังวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขยายผล รวมทั้งเทคนิคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ และภารกิจการนำไปขยายผลด้วย

            งานนี้ไม่มีพิธีเปิดครับ เพราะ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้เปิดในรุ่นแรกไปแล้ว รุ่นต่อมามีเพียงกล่าวต้อนรับ ซึ่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ผู้เขียนทำหน้าที่แทน นอกจากนั้น ยังได้ให้รับทราบเรื่องราวของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พร้อมชมวีดิทัศน์ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ด้วย

            รวมทั้งรับทราบบทบาทและภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งได้รับแจกอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยก่อนการอบรมได้มอบหนังสือ “นารีนครา” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ให้ไปอ่านล่วงหน้าก่อน

หนังสือ “นารีนครา” เป็นเรื่องของมิตรภาพของผู้หญิงสามวัยที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นกำลังใจต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเข้ารับการอบรม นอกจากได้รับฟังการบรรยายเรื่องการสร้างงานจากการศึกษาสยามบรมราชกุมารีเรื่อง นารีนครา ” แล้ว ยังได้ให้ลูกสาวของแผ่นดินแต่ละโรงเรียนได้ทำกิจกรรมและนำเสนอการศึกษาพระราชนิพนธ์แปลดังกล่าวด้วย 

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมเล่นเกมส์ คือเกมส์โยกย้ายและเกมส์ซ่อนทอฟฟี่ รวมทั้งกิจกรรมการฝึกร้องเพลงประจำโครงการดังที่กล่าวแล้ว วัตถุประสงค์ของเกมส์ ก็เพื่อสร้างการสื่อสารที่ดี สร้างการทำงานเป็นทีม และสร้างการมีคุณธรรมนอกจากนี้ 

ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม “ยุวสตรี : ทักษะการฝึกอาชีพ” จำนวน ๖ ฐาน โดยให้ลูกสาวของแผ่นดินได้เรียนรู้กิจการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้แนะนำให้ญาติพี่น้องหรือตนเองได้ฝึกอาชีพหลายๆ อย่าง ตามความถนัดและความต้องการด้วย

สุดท้ายก็คือการปิดการอบรม โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานมูลนิธิประเทศไทย ได้แจกรางวัลในการทำกิจกรรมและการนำเสนอการศึกษาหนังสือ “นารีนครา” รวมทั้งแจกประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ คุณกรรณิการ์ เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียน และครูที่ช่วยดูแลเด็กและเป็นที่ปรึกษาของเด็กในการทำกิจกรรมต่อไปด้วย แน่นอนครับ สุดท้ายได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. และมีกิจกรรมถึงประมาณ ๒๐.๓๐ น. ทั้ง ๒ คืน ยกเว้นวันสุดท้าย ลูกสาวของแผ่นดินทุกคนมีนิสัยดี น่ารัก มีความมานะ อดทน สามัคคีและกลมเกลียวกันเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ จะเป็นคนดี ดำรงชีวิตพอเพียง กตัญญูรู้คุณซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มูลนิธิได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป

ที่สำคัญที่สุดนอกจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งตลอดมาแล้ว ผู้ใหญ่ในพื้นที่ยังได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดีอีกด้วย

คุณศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ นอกจากช่วยประสานกับโรงเรียนบางแห่งในเบื้องต้นแล้ว
ยังได้ให้ความร่วมมือและให้บริการเป็นอย่างดี

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ได้ช่วยประสานเพิ่มเติมกับโรงเรียนและรับปากว่าจะช่วยขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วย
รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพร้อมครูที่เข้าฝึกอบรมด้วยทั้ง ๑๐ โรงเรียน ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ลูกสาวเข้ารับการอบรม

นางบุญสม ไชยสาลี ผอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ ATK
ให้ครูและนักเรียนก่อนเข้ารับการอบรม

สำหรับผู้เขียนเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ แม้เหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้มีส่วนในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ประกอบกับเป็นการจัดโครงการนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะได้ลาออกจากกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ด้วยเหตุสูงวัยแล้ว แต่ก็ยังยินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมูลนิธิเท่าที่จะทำได้ต่อไป

พุธทรัพย์ มณีศรี

#ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา #มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บทความใสสะอาด ที่เกี่ยวข้อง
Hover Icon
บทความใสสะอาด
ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2566
168
Hover Icon
บทความใสสะอาด
คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน
06 กุมภาพันธ์ 2566
522
Hover Icon
บทความใสสะอาด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
06 กุมภาพันธ์ 2566
511
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้