กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด
บทความใสสะอาด
26 ตุลาคม 2565
ผู้เข้าชม 205 คน
Post Content Image

        สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยก็คือการที่ประชาชนคนไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม

        ค่านิยมของคนไทยก็เปลี่ยนแปลงไป คนดีถูกละเลย สังคมชื่นชมและยกย่องคนมีเงิน โดยไม่คำนึงว่าเงินนั้นได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ นอกจากนั้น คนในสังคมยังแตกแยก ทำให้คนไทยหลายคนไม่อาจแยกแยะความถูกต้องชั่วดีได้

        มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

        จึงได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเพื่อราชการและประเทศไทยใสสะอาดและสร้างสังคมคุณธรรมทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด

        สำหรับในจังหวัดต่าง ๆ นั้น ได้เริ่มโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้พิจารณาเห็นว่า “จังหวัดใสสะอาด” เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างสังคมเล็ก ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ให้เกิดความสำนึกตระหนักในหน้าที่พลเมืองที่ดี นอกจากนั้น ยังช่วยในการสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างแข็งขัน ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคมและจริยธรรมด้านต่าง ๆ ได้

        ทั้งนี้ หากคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นคนดีแล้ว ผู้ไม่หวังดีย่อมต้องถูกจับตามอง ทำให้มิอาจกระทำความชั่วได้ตามใจปรารถนา ซึ่งตรงกับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ จัดโครงการนี้มาแล้ว รวม ๑๖ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี อุบลราชธานี สงขลา ลำปาง ลพบุรี ระยอง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช น่าน ชัยนาท ราชบุรี นครพนม นครนายก และจังหวัดสุโขทัย ภาพประกอบเรื่องทั้งหมดในบทความนี้ เป็นภาพเก่าที่จัดในจังหวัดต่างๆ นะครับ ต้องการให้เห็นตัวอย่างกิจกรรมเท่านั้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ด้วยความร่วมมือของจังหวัดหนองคาย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด ที่จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

        สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดนั้น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) กิจกรรมในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มต้นด้วยนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จะแสดงปาฐกถา เรื่อง “ประสบการณ์การเสริมสร้างจังหวัดใสสะอาด” ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็มีการอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง “จริยธรรมนำไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัยทุจริต” โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพงศ์พิศร์ ฤทธิแสง คลังเขต ๔ กรมบัญชีกลาง และนางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวอัญชนา เวสารัชช์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย หลังรับประทานอาหารกลางวัน มีการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลต่อบุคคลในหน่วยงาน คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการ หลุมพรางของการทำงานไม่มีประสิทธิผลและประชาชนไม่เชื่อถือไว้วางใจ และระบบงานและวิธีการทำงานที่ผู้รับบริการพอใจและไว้วางใจ

        สำหรับกิจกรรมในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่องการปรับตัวสู่ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานใหม่ การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน การสร้างเครือข่ายและสรุปการเรียนรู้ หลังรับประทานอาหารกลางวัน เป็นการบรรยายเรื่องการส่งเสริมประสานสัมพันธ์ภาครัฐ เครือข่ายเอกชนและประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายในสะอาด โดยนายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานคณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อราชการไทยใสสะอาด ต่อด้วยกิจกรรมการตั้งปณิธานเสริมสร้างเกียรติภูมิเพื่อจังหวัดหนองคายในสะอาด โดยการให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นว่าจะทำอะไร และอย่างไร เพื่อให้จังหวัดหนองคายในสะอาด ซึ่งดำเนินการโดย นางสาวอัญชนา เวสารัชช์ และทีมสำนักงาน ก.พ.

        ปิดท้ายรายการด้วยนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวปิดโครงการและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่จังหวัดหนองคายในสะอาดครับ เป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดหนองคาย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและสำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกันจัดขึ้น ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทั้งสามองค์กรที่ช่วยทำให้ประเทศไทยใสสะอาดขึ้น

        ที่สำคัญหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนในจังหวัดหนองคาย ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย มีวินัย มึคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกัน แก้ไข สิ่งผิด รวมทั้งส่งเสริมคนดี ทำให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดใสสะอาดอีกจังหวัดหนึ่ง


พุธทรัพย์ มณีศรี
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บทความใสสะอาด ที่เกี่ยวข้อง
Hover Icon
บทความใสสะอาด
ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2566
100
Hover Icon
บทความใสสะอาด
คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน
06 กุมภาพันธ์ 2566
221
Hover Icon
บทความใสสะอาด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
06 กุมภาพันธ์ 2566
222
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้