กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

05 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 403 คน
เป้าหมาย
 1. ​สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้านร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนเงินทุนโดยระดมทุนให้ได้เพียงพอที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมมูลนิธิได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
 2. เผยแพร่ขยายผลโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จากการดำเนินงานในภาครัฐเป็นเป้าหมายหลักในช่วงที่ผ่านมา มาเป็นการร่วมมือดำเนินการกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สภาลูกเสือแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมสร้างพลังแผ่นดินให้ประเทศไทยใสสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 3. เผยแพร่รณรงค์กิจกรรมและเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาด ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งเสนอแนะรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 4. เป็นองค์กรศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งเร้าการดำเนินการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างจริยธรรม รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่การเป็นประเทศไทยใสสะอาด
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

 1. ​เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นใด โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สิน หรือภาระติดพันอื่นใด
 2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหรือให้การสนับสนุน
 3. ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
 4. รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการตั้งมูลนิธิ
 1. ​มีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยที่กว้างขวางขึ้น
 2. ทุกฝ่ายในสังคมไทยทั้งนักการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึกรู้สึกผิดต่อการทุจริตคอร์รัปชันและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แล้วประพฤติปฏิบัติงานด้วยความ “ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. สังคมไทยมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งขึ้น ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยฟื้นตัวจากวิกฤติได้โดยเร็ว อีกทั้งช่วยป้องกันมิให้ประเทศไทยต้องพบวิกฤติอีก
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้