กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

05 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 3,481 คน
คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ (ชุดแรก)
 1. ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ประธานกรรมการ
 2. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์ กรรมการ
 4. นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ
 5. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ
 6. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการและเหรัญญิก
 7. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๒
 1. ​นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
 2. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์ กรรมการ
 4. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการ
 5. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ
 6. นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ
 7. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ
 8. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการและเหรัญญิก
 9. นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ กรรมการและเลขาธิการ
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
 1. ​นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
 2. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ
 4. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง กรรมการ
 5. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการ
 6. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
 7. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการ
 8. นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการ
 9. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ
 10. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ
 11. นายปรีชา วัชราภัย กรรมการและเลขาธิการ
 12. นางสาวพรพิมล วรดิลก กรรมการและรองเลขาธิการ
 13. นางนงลักษณ์ หอตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ
 14. นางชมนาด พงศ์พนรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
 15. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ กรรมการและรองเหรัญญิก
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
 1. ​นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
 2. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ
 4. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง กรรมการ
 5. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการ
 6. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
 7. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการ
 8. นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการ
 9. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ
 10. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ
 11. นางชมนาด พงศ์พนรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
 12. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ กรรมการและรองเหรัญญิก
 13. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการและเลขาธิการ
 14. นางสาวพรพิมล วรดิลก กรรมการและรองเลขาธิการ
 15. นางนงลักษณ์ หอตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
 1. ​นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
 2. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ
 4. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการ
 5. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการ
 6. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
 7. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง กรรมการ
 8. นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการ
 9. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ
 10. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ
 11. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการและเลขาธิการ
 12. นางสาวพรพิมล วรดิลก กรรมการและรองเลขาธิการ
 13. นางสาวรังสิมา จารุภา กรรมการและเหรัญญิก
 14. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ กรรมการและรองเหรัญญิก
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
 1. ​นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ
 2. นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการ
 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ
 4. นางจุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ
 5. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
 6. นายต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ
 7. นางสาวพรพิมล วรดิลก กรรมการ
 8. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการ
 9. นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ
 10. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
 11. นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการ
 12. นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการ
 13. นายปรีชา วัชราภัย กรรมการ
 14. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ กรรมการและเหรัญญิก
 15. นางสาวรังสิมา จารุภา กรรมการและเลขาธิการ ** ลาออก ต.ค. ๕๗
 16. นางชุติมา หาญเผชิญ กรรมการและเลขาธิการ **แต่งตั้ง มี.ค. ๕๘
 17. นางจิตรา ปานอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
 1. ​คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการ
 2. นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการ
 3. นางเมธินี เทพมณี รองประธานกรรมการ
 4. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการ ** ลาออก มิ.ย. ๖๑
 5. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ **แต่งตั้ง ส.ค. ๖๑
 6. นางจุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ
 7. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
 8. พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ
 9. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน กรรมการ
 10. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น กรรมการ
 11. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการ
 12. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการ
 13. นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ
 14. นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการ
 15. นางศรีกัญญา ยาทิพย์ กรรมการ
 16. นายสมโภชน์ นพคุณ กรรมการ
 17. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กรรมการ
 18. นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้