#
เรื่อง
1 จรรยาข้าราชการ : กลไกการถ่ายทอดทางอุดมการณ์ 2008 นางขนิษฐา สารพิมพา
2 การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษา 2007 นางสาวอธินาถ ขุนสิทธิ์
3 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2004 ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
4 รูปแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย 2003 รศ.ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ
5 คอร์รัปชันและการซื้อขายตำแหน่งในทัศนะข้าราชการ 2000 รศ.ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ
6 คอร์รัปชันในวงราชการ: กรณีศึกษาและยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร์ 1999 ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ
7 การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service) : บทสรุป 1999 N/A
8 โครงการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อจัดทำคู่มือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1999 N/A
9 คอร์รัปชันในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณ์ของครัวเรือน 1999 ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ
10 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทัศนะของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของภาครัฐ 1999 ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ