November 2022
31Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

29Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

Read

29Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา             เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

Read

08Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

05Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

Read

03Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

11Jul

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ผ่านทาง Online ผ่านระบบ Zoom

Read

28Jun

โครงการลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ 'ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง'        เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ "

Read

28Jun

โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา

โครงการ 'ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด' รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา                      เมื่อวันที่ ๑๐ -

Read

01Feb

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

24Jan

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

19Jan

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" สำหรับครู บุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตร "

Read

06Jan

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบท่านสุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบดร.สุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และเลขาธิการ ก.พ.

Read

16Dec

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับศูนย์พัฒนา ส่งเสริม

Read

14Dec

งาน “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔

รับรางวัล “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น เข้าร่วมโครงการมอบรางวัล

Read