August 2022
08Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

05Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

Read

03Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จ.เพชรชบูรณ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบููรณ์ วันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

11Jul

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ผ่านทาง Online ผ่านระบบ Zoom

Read

28Jun

ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา

โครงการ 'ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด' รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา                      เมื่อวันที่ ๑๐ -

Read

01Feb

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

24Jan

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

19Jan

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" สำหรับครู บุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตร "

Read

06Jan

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบท่านสุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบดร.สุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และเลขาธิการ ก.พ.

Read

16Dec

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับศูนย์พัฒนา ส่งเสริม

Read

14Dec

งาน “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔

รับรางวัล “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น เข้าร่วมโครงการมอบรางวัล

Read

08Oct

ประกาศผลคลิปวีดิโอสั้น เรื่อง ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”

             ตามที่ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ประกาศ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

Read

17Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีการศึกษา 2564

           มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดดำเนินการโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษา

Read

15Jul

โครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”

              ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

Read

08Jul

โครงการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการปลูกจิตสำนึกให้ประเทศไทยใสสะอาด

เมื่อวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมามูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล

Read