รายละเอียด

            มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งเร้าให้ประเทศไทยใสสะอาด  ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นและต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการ ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด โดยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย ได้แก่ การเป็นเยาวชนที่ดี รักษาความเป็นไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความซื่อตรง มีวินัย เสียสละเพื่อส่วนร่วม และมีความพอเพียง มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมในการ ทำความดี รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกรักษ์แผ่นดิน อันเป็นพลังผลักดันให้เด็กและเยาวชน เป็นแกนนำในการสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาด ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

          วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย
                 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด
                 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคม

          กลุ่มเป้าหมาย
                เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เกี่ยวกับโครงการ

หมวดหมู่: สัมมนา, เยาวชน

factadmin


Related Posts