รายละเอียด

   หลักการและเหตุผล

          มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีวิริยะอุตสาหะในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์ แก่บ้านเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ยุวสตรี ได้เรียนรู้ถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสร้างประเทศไทยใสสะอาดในอนาคต อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสถานภาพ ยุวสตรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุข และความเสมอภาคในครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

          การดำเนินงานตามโครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นยุวสตรี โรงเรียนละ ๑๐ คน จาก ๕ ภาคๆ ละ ๑ รุ่นๆ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๕๐๐ คน คุณครูโรงเรียนละ ๒ คน จาก ๕ ภาคๆ ละ ๑ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คน จากสถานศึกษา ภาคละ ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน จำนวน ๕ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ ภาคกลาง  ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  รุ่นที่ ๒ ภาคเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙  รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๔ ภาคตะวันออก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๕  ภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

          ต่อมาในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ และมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดนครศรีธรรมราชตามลำดับ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ การติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมณ สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ การสัมมนาวิชาการติดตามความก้าวหน้าโครงการ โครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศผล และมอบรางวัล ให้กับโรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” สรุปผลการดำเนินงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” จำนวน ๕ ครั้ง ประกอบด้วย  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          สรุปผลการประกาศผลรางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้

            - รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ

                     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน

                     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   โรงเรียนพล อำเภอพล

                     - รางวัลชมเชย จำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.๕ อำเภอบ้านไผ่  โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านแฮด โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อำเภอบัวใหญ่  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ

ครั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงราย  ดังนี้

                    - รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน

                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน

                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน

                    - รางวัลชมเชย จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อำเภอแม่สรวย โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อำเภอเมือง  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ฟ้าหลวง  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ อำเภอเทิง  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา อำเภอเวียงชัย

ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี  ดังนี้

                     - รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา

                     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง

                     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ

                    - รางวัลชมเชย จำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน อำเภอบางละมุง  โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ  โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อำเภอศรีราชา  โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี อำเภอศรีราชา

ครั้งที่ ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้

                     - รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง

                     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง

                     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง

                     - รางวัลชมเชย จำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่  โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อำเภอเมือง  โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง  โรงเรียนสตรีปากพนัง อำเภอปากพนัง  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร  และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ มีความต่อเนื่อง และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม มีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จึงได้จัดทำโครงการขยายผล “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” โดยการจัดอบรม จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๒ วัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

   วัตถุประสงค์

          ๒.๑.๓  เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นแม่ข่ายขยายผลกับโรงเรียนอื่นในพื้นที่เดี่ยวกันต่อไป

          ๒.๑.๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้เรียนรู้ถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต   

          ๒.๑.๒  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยการดำรงชีวิตพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด

          ๒.๑.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยุวสตรีนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในการเสริมสร้างความสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม       

 

กุล่มเป้าหมาย

          ๓.๑  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” จังหวัดขอนแก่น เป็นแม่ข่ายในการขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียนอื่นในพื้นที่ รวมจำนวน ๙ โรงเรียน ดังนี้

 

          ๑) โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ   ขยายผล ๓ โรงเรียน

          ๒) โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน   ขยายผล ๓ โรงเรียน

          ๓) โรงเรียนพล อำเภอพล   ขยายผล ๓ โรงเรียน

          ๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ๒ คน และนักเรียนที่เป็นผู้แทนลูกสาวของแผ่นดิน จำนวน ๗ คน รวม ๑๐ คน จากโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน และโรงเรียนพล อำเภอพล จำนวน ๓ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

 

เป้าประสงค์

          ๔.๑ กุล่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี มีความพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ใฝ่รู้ อนุรักษ์ความเป็นไทย และทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม และหล่อหลอมให้ยุวสตรีมีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเสมอภาค และมีความเข้มแข็งของครอบครัว ให้ยั่งยืน ตลอดไป

          ๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย มีการขยายเครือข่ายโครงการฯ และได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไปขยายผลในสถานศึกษาของตน และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน และร่วมทำกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

เกี่ยวกับโครงการ

หมวดหมู่: เยาวชน

factadmin


Related Posts