โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหม่อมหลวง ปนัดดา ดิสกุล กล่าวบรรยายในครั้งนี้ด้วย ในการบรรยาครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยลัยเทคนิคกาจนาภิเษกอุดรเข้าร่วมรับฟังด้วย 

Date: Thursday, 16 December, 2021