มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

  • Address: อาคาร 8 สำนักงาน ก.พ. 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
    อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • Phone: 02-5471711 Fax: 02-5471372
  • เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์: 8:30 am - 16:30 pm
  • Email: mail.fact2015@gmail.com
  • Web site : www.fact.or.th
  • Facebook : www.facebook.com/fact.or.th

ท่านสามารถบริจาคเงิน  เพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิได้  โดยใช้ช่องทางต่อไปนี้

  • เช็คสั่งจ่ายมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
  • ธนาณัติในนามมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สั่งจ่าย ปณ.ดุสิต
  • โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 201-0-342711

  • เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว โปรดแจ้งมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
  • มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 522 ของประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิ สามารถนำไปหักภาษีได้เต็มจำนวนที่ท่านบริจาค