คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ประธานกรรมการ

นายสีมา สีมานันท์

รองประธานกรรมการ

นางเมธินี เทพมณี

รองประธานกรรมการ

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง

กรรมการ

นางจุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการ

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการ

พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท

กรรมการ

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

กรรมการ

พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น

กรรมการ

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการ

นายพุธทรัพย์ มณีศรี

กรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา

กรรมการ

นายวิชัย ศรีขวัญ

กรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

กรรมการ

นายสมโภชน์ นพคคุณ

กรรมการ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

กรรมการ

นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์

กรรมการ

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการและเลขาธิการ

นางทัศนีย์ วังสว่าง

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ