คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ประธานกรรมการ

นายสีมา สีมานันท์

รองประธานกรรมการ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

รองประธานกรรมการ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กรรมการ

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

กรรมการ

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการ

นายต่อภัสร์ ยมนาค

กรรมการ

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

กรรมการ

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

กรรมการ

พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น

กรรมการ

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการ

นายพุธทรัพย์ มณีศรี

กรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา

กรรมการ

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการ

นายวิชัย ศรีขวัญ

กรรมการ

นายสมโภชน์ นพคุณ

กรรมการ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการและเลขาธิการ

นางทัศนีย์ วังสว่าง

กรรมการและเหรัญญิก