August 2022
06Jan

ความลักลั่นของกฎหมายปราบคนโกง แก้ไขให้สอดคล้องกันเถิดครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้   

Read

06Jan

การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน

พุธทรัพย์ มณีศรี           บทความของผู้เขียนเรื่อง "การคอร์รัปชั่นง่ายๆ   ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน" ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร

Read

06Jan

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

 พุธทรัพย์ มณีศรี           การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ

Read

06Jan

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

พุธทรัพย์ มณีศรี           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม

Read

06Jan

คอร์รัปชั่นหลายรูปแบบยังคงมีเหมือนดอกเห็ดทั่วไทย

พุธทรัพย์ มณีศรี          ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องคอร์รัปชั่นมาแล้วหลายเรื่อง

Read

06Jan

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลงพุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “

Read

06Jan

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหนพุธทรัพย์ มณีศรี          

Read

06Jan

การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น

พุธทรัพย์ มณีศรีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น

Read

23Dec

พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

พุธทรัพย์ มณีศรี            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ

Read

13Dec

โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด

Read

05Dec

ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ  

Read

05Dec

แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน

พุธทรัพย์ มณีศรี            เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561)

Read

05Dec

ครู-อาจารย์ควรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าวิชาชีพอื่น

พุธทรัพย์ มณีศรี           คำว่า “ครู-อาจารย์” นั้น ผู้เขียนขอเน้นก่อนว่าหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

Read

05Dec

ทุจริตง่ายๆ แล้วก็ตายผ่อนส่ง

พุธทรัพย์ มณีศรี       ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเขียนเรื่องการประชุมที่ไม่เชิญกรรมการท่านหนึ่งเข้าประชุม     

Read

05Dec

คุก ๕ ปี สำหรับการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อ 2 ปี (2559) ที่แล้ว ศาลได้พิพากษาจำคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี ปรับ  2 หมื่นบาท    

Read