มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

Foundation for a Clean and Transparent Thailand

ที่มาของมูลนิธิ

เพื่อแก้ไขวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ในด้านปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สำนักงาน ก.พ. จึง....

More info

ข้อบังคับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 ข้อบังคับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด....
 

More info

กรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561 ...
 

More info

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
     เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม...

More info

เป้าหมาย

สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน...

More info

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด...

More info

ภารกิจมูลนิธิ

การริเริ่ม “โครงการประเทศไทยใสสะอาด” ให้เป็นโครงการ
รณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการ...

More info

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓...
 

More info

ติดต่อมูลนิธิ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย
และหวังจะสร้างพลังให้กับสังคมไทย ให้ลุกขึ้นมาร่วมสู่เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด

ช่องทางติดต่อ