มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

Foundation for a Clean and Transparent Thailand

เป้าหมาย

สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้าน...

More info

ที่มาของมูลนิธิ

เพื่อแก้ไขวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ในด้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สำนักงาน ก.พ. จึงจัดตั้ง โครงการ...

More info

ภารกิจและวัตถุประสงค์

การริเริ่ม “โครงการประเทศไทยใสสะอาด” ให้เป็นโครงการรณรงค์ให้คนไทย ทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม...

More info

รายงานประจำปี

รายงานการปฏิบัติงานของ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด...

More info

ข้อบังคับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ข้อบังคับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด....

More info

ติดต่อมูลนิธิ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย
และหวังจะสร้างพลังให้กับสังคมไทย ให้ลุกขึ้นมาร่วมสู่เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด

ช่องทางติดต่อ