ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชัน

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต
ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ติดต่อมูลนิธิ หรือ แจ้งเบาะแส

ปลุกจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

หยุดคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยใสสะอาดด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 Aug

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ... Read more


15 Aug

เปิด 10 เหตุผล ทำไมกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสทุจริตฯ ส่อแววล้มเหลว

1. เครือข่ายต้านทุจริตที่อยากได้รับการคุ้มครองต้องขอ คำรับรองจากรัฐก่อน 2.... Read more

บทความใสสะอาด

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี... Read more


ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ... Read more

อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง ขี้โกง

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล
ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ

Alt

Watch Dog

แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด

Alt

ลูกสาวของแผ่นดิน

ปลูกจิตสำนึกให้สตรีและยุวสตรีประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

Alt

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรม ให้ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

รายละเอียด

Alt

ราชการใสสะอาด

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันรณรงค์แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด

รายละเอียด

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เมื่อพบเห็นการกระทำผิต ทุจริต คอร์รัปชั่น ในวงการราชการ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสผ่านมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

  1. ติดตามสถานะออนไลน์
  2. แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ fact.or.th พร้อมส่งหลักฐาน
  3. รวบรวมหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย เอกสาร คลิปเสียง วิดีโอ
  4. จดจำวันเวลา บุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการกระทำผิด
แจ้งเบาะแส

โครงการสำคัญ

สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย และหวังจะสร้างพลัง
ให้กับสังคมไทยในการลุกขึ้นมาร่วมสู่เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อองค์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนคนดี
และต่อต้านการกระทำมิชอบในวงการราชการ

เชิดชูเกียรติคุณ

ข้าราชการผู้ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ร่วมประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีความใสสะอาด และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

เรามีคติว่าต้องเชื่อว่าต้องทำได้ แล้วเราก็จะทำได้ และถ้าเราไปอาศัยอยู่ที่ไหน เราต้องทำให้ที่นั่นเจริญ

พญ.ภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัด ปัตตานี

นอกวงเจรจาเราเที่ยวด้วยกันได้ แต่พอมานั่งเจรจา ต้องไม่เอาความเป็นเพื่อนมายอมอ่อนข้อให้ประเทศไทย

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

ทุกๆ โบราณสถานคือหลักฐานของวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในโลกนี้ มันบ่งบอกถึงรากเหง้าในอดีต

วสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิก กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร

รับข่าวสารมูลนิธิ

เพียงกรอกอีเมลของท่าน เพื่อรับข่าวสารกิจกรรมดีๆจากมูลนิธิ

ปลุกจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

สมัครสมาชิกมูลนิธิ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในการรวมพลัง  สร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

สมัครฟรี

หรือติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-1708