king
__________________

king

 

รพ.วัฒนานคร ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต
  2. ส่งเสริมต้นภาพทางวัฒนธรรมและกระบวนการเรียนรู้ค่านิยมของบุคลากร
  3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามให้สังคมสาธารณสุข
  4. สร้างสังคม คุณธรรม และระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
  5. พัฒนาการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและทุกภาคส่วนของสังคม


และส่งผลงานเด่น โครงการ "สุขภาพดี ชีวีพอเพียง" โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับหลักการ 3 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข จนกลายเป็น 4 อ. ประกอบด้วย 1.อาหาร 2.ออกกำลังกาย 3.อารมณ์ 4.ออม

ที่มา :เว็บไซต์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว