รายละเอียด

 
 เหตุผลความจำเป็น

     มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดทำโครงการประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ตามกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ของแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 
วัตถุประสงค์
 
     1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภาเกี่ยวกับการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

     1. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

     2. บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า

     3. บุคคลในวงงานรัฐสภา (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน, ผู้ชำนาญการ, ผู้เชี่ยวชาญ ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ สมาชิกวุฒิสภา)

 

การดำเนินงาน

1. ประชุมคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

2. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

3. จัดทำประกาศมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกวดคลิป

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคลิปฯ ที่ส่งเข้าประกวด เสนอคณะกรรมการด้านการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อ

ประเทศไทยใสสะอาดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

5. กำหนดรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

     รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

     รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

6. มอบรางวัล และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านสื่อต่างๆ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. บุคลากรในสังกัดรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     2. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดมีคลิปการรณรงค์เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภาที่ได้รับรางวัลไว้เผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ

     3. เกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา

เกี่ยวกับโครงการ

factadmin


Related Posts