รายละเอียด

โครงการ รวมพลังไทยใสสะอาด “ พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด”

           มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้กำหนดยุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อประเทศไทยใสสะอาดคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดโครงการรวมพลังไทยใสสะอาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารในตลาด ด้วยพิจารณาเห็นว่า เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดโครงการ รวมพลังไทยใสสะอาด “ พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด” ขึ้นโดยดำเนินงานร่วมกับ กรุงเทพมหานครมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และสมาคมตลาดสดไทย เพื่อให้เกิดพลังในการส่งเสริมให้พ่อค้า แม่ค้ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ขายอาหารที่มีคุณภาพด้วยความซื่อสัตย์ ใสสะอาดทั้งกาย ใจ และคำนึงถึงส่วนรวม

เกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียด

factadmin


Related Posts