รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

          มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งเร้าให้ประเทศไทย
ใสสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย

          คนดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแนวร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิฯ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเชิดชูคนดีในสังคมไทย โดยกำหนดให้มีโครงการ “คนไทยมีดี” โดยดำเนินการคัดเลือก และให้รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณงามความดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจคนที่ทำความดี เป็นแบบอย่าง และขยายผลให้แก่คนในสังคมในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด

          มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีค่านิยมองค์กรในการส่งเสริมความซื่อสัตย์ และจริยธรรม เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้อง
คนไทย มูลนิธิฯ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมกันจัดโครงการคนไทยมีดี

วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อส่งเสริม เชิดชูคนดีในสังคมไทย

  ๒. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นคนดี

  ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี

  ๔. เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด

 

วิธีการดำเนินงาน        

   ๑. ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สอดส่องและเสนอชื่อบุคคลที่ทำความดีในสังคม

  ๒. ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำความดีในสังคมไทย

  ๓. ให้รางวัล และเกียรติบัตร แก่บุคคลที่ทำคุณงานความดี

 

 

คนที่ทำความดี จำนวน ๑๐ คน (รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท/คน)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑. คนในสังคมให้ความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี

  ๒. บุคคลที่ได้รับการเชิดชูมีความภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี

  ๓. บุคคลที่ได้รับการเชิดชู ได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด

 

เกี่ยวกับโครงการ

factadmin


Related Posts