รายชื่อคณะทำงานในโครงการของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

คณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน

 พระเกริกเกียรติ์  กิตติวโร  เอกพจน์  ที่ปรึกษากรรมการ
 นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข ที่ปรึกษากรรมการ
 คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ประธาน
 นางจุรี  จิตวาทการ กรรมการ
 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรรมการ
 นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ กรรมการ
 นายพุธทรัพย์  มณีศรี กรรมการ
 นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ
 นางอนุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
 นางอัจฉรา  ภูริคุปต์ กรรมการ
 พ.อ.หญิง อัญพร หิญธีระนันท์ กรรมการ
 นางวาสนา  สุทธิเดชานัย กรรมการ
 นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ กรรมการ
 ผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวศริญญา  สินธุ์เกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อราชการใสสะอาด

 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ประธานคณะอนุกรรมการ
 พลเอกนิวัตร  มีนะโยธิน รองประธานคณะอนุกรรมการ
 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น  กรรมการ
 นายสมโภชน์  นพคุณ  กรรมการ
 รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร  กรรมการ
 ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กรรมการ
 ผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและเลขานุการ
 ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวศริญญา  สินธุ์เกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด

 นายสีมา สีมานันท์  ที่ปรึกษากรรมการ
 พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ที่ปรึกษากรรมการ
 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ประธาน
 นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ รองประธาน
 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ กรรมการ
 นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม กรรมการ
 นางสุพรรณี ชีวะไทย กรรมการ
 นายสมโภชน์ นพคุณ     กรรมการ
 นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ
 นางชุติมา หาญเผชิญ กรรมการ
 ผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและเลขานุการ
 เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการด้านการดำเนินโครงการคนไทยมีดีประเทศไทยใสสะอาด

 นายสีมา สีมานันท์  ที่ปรึกษากรรมการ
 พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ที่ปรึกษากรรมการ
 นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ปรึกษากรรมการ
 นายชัชวาล เอี่ยมศิริ ประธานกรรมการ
 นางเมธินี เทพมณี รองประธานกรรมการ
 นางชุติมา หาญเผชิญ กรรมการ
 ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการ
 เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เลขานุการ

 

คณะทำงานจัดทำโครงการกำหนดหลักสูตร งบประมาณ และดำเนินการตามโครงการลูกสาวของแผ่นดิน และลูกของแผ่นดิน

 นายพุธทรัพย์  มณีศรี 

ประธานคณะทำงาน

 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานคณะทำงาน
 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงาน
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คณะทำงาน
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 นางรัตนา สัยยะนิฐ คณะทำงาน
 นางวาสนา สุทธิเดชานัย   คณะทำงาน
 นางอัจฉรา ภูริคุปต์       คณะทำงาน
 ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด คณะทำงานและเลขานุการ
 เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ผู้ช่วยคณะทำงานและเลขานุการ

 

คณะกรรมการด้านพัฒนานวัตกรรม และเครือข่ายธรรมาภิบาล เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

 นายวิชัย ศรีขวัญ  ที่ปรึกษากรรมการ
 นายสมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษากรรมการ
 นายพุธทรัพย์ มณีศรี ที่ปรึกษากรรมการ
 นางเมธินี เทพมณี ประธานกรรมการ
 นางอาทิตยา สุธาธรรม รองประธานกรรมการ
 นางชุติมา หาญเผชิญ กรรมการ
 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ
 นายต่อภัสสร์ ยมนาค กรรมการ
 นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการ
 นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูวัฒนะ กรรมการ
 นางสาวบุญณพร ไฮดอน กรรมการ
 นายอารยะ สวัสดิชัย กรรมการ
 นายสิริณัฐ ตั้งธรรมจิต กรรมการ
 นางสาวดวงดาว คล้ายปาน กรรมการ
 ผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและเลขานุการ
 เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ