รายชื่ออนุกรรมการและคณะทำงานในโครงการต่างๆของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน

1. คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์    ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายพุธทรัพย์  มณีศรี   รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นายเอนก  เกษมสุข   อนุกรรมการ
4. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข   อนุกรรมการ
5. นางสาวกนกอร  ศักดาเดช   อนุกรรมการ
6. นายเกริกเกียรติ์  เอกพจน์   อนุกรรมการ
7. นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา   อนุกรรมการ
8. นางนงลักษณ์  หอตระกูล   อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นางวาสนา  สุทธิเดชานัย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อราชการไทยใสสะอาด

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ    ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา  จารุภา   รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นายจาตุรงค์  ปัญญาดิลก    อนุกรรมการ
4. นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์    อนุกรรมการ
5. นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา    อนุกรรมการ
6. นายอดุลย์  กาญจนวัฒน์    อนุกรรมการ
7. ผู้แทนสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ
8. เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน หรือผู้แทน   อนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.   อนุกรรมการ
10. เลขาธิการมูลนิธิ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. ผู้จัดการมูลนิธิ    ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

1. นายพุธทรัพย์  มณีศรี     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
2. นางชุติมา หาญเผชิญ    ประธานคณะอนุกรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ์  เอกพจน์    อนุกรรมการ
4. นางนงลักษณ์  หอตระกูล   อนุกรรมการ
5. นางวาสนา  สุทธิเดชานัย    อนุกรรมการและเลขานุการ
       

 

คณะทำงานศึกษาและจัดทำโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด'

1. นางพัชรี  อาระยะกุล    ประธานคณะทำงาน
2. นางนงลักษณ์  หอตระกูล   คณะทำงาน
3. นางรัตนา  สัยยะนิฐี   คณะทำงาน
4. นางอัจฉรา ภูริคุปต์   คณะทำงาน
5. นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา   คณะทำงาน
6. พ.อ.หญิง อัญพร หิญธีระนันทน์   คณะทำงาน
7. นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ   คณะทำงาน
8. นางวงจันทร์ รอดจีน    คณะทำงาน
9. นางสาววาสนา งามดวงใจ   คณะทำงาน
10. นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ   คณะทำงาน
11. นางวาสนา  สุทธิเดชานัย   คณะทำงานและเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส

1.นายต่อตระกูล  ยมนาค  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
2.นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์  ประธานคณะอนุกรรมการ
3.นายภาส  ภาสสัทธา รองประธานประธานคณะอนุกรรมการ
4.นายพิษณุโรจน์  พลับรู้การ อนุกรรมการ
5.ดร.สมโภชน์  นพคุณ อนุกรรมการ
6.นายอมร  เวชการวิทยา อนุกรรมการ
7.นายวีระ  สมความคิด อนุกรรมการ
8.นายวิชชุกร  คำจันทร์ อนุกรรมการ
9.ผ.อ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกพ. อนุกรรมการ
10.นายเกียรติศักดิ์  เบญจนิรัติศัย อนุกรรมการ
11.นางรุ่งนภา  เจริญคุณวิวัฏ อนุกรรมการ
12.นายทวิสันต์  โลณานุรักษ์  อนุกรรมการ
13.ร.อ.ศุภชัย  บุญเปรมปรีย์ อนุกรรมการและเลขานุการ
14.นายวรเชษฐ์  จันทร์บุญนาค อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15.นางสาวศริญญา  สินธุ์เกษม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ