รายละเอียด

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการ“ลูกสาวของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปเยี่ยมราษฎร ในภูมิภาค และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมงานสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมืองเกือบทุกด้าน ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ มอบหมาย นอกจากการศึกษาในระบบที่ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตแล้ว ยังสนพระทัยศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในวิชาการด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ด้านภูมิศาสตร์กายภาพ อุทกศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะนำความรู้ที่ได้จากวิชาการเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการทรงงานพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

เกี่ยวกับโครงการ

เป้าหมาย: ยุวสตรี
หมวดหมู่: สถานศึกษา, เยาวชน

รายละเอียด

Alt

thachakrit

ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


Related Posts