คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Wednesday, 26 December, 2018