คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๔๓
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์

๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสรรค์
๒. นายสีมา สีมานันท์
๓. นางเมธินี เทพมณี
๔. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
๕. นางจุรี วิจิตรวาทการ
๖. นายนิวัตร มีนะโยธิน
๗. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
๘. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
๙. นายพุธทรัพย์ มณีศรี
๑๐. นายภาส ภาสสัทธา
๑๑. นายวิชัย ศรีขวัญ
๑๒. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
๑๓. นายสมโภชน์ นพคุณ
๑๔. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
๑๕. นางสาวอรุโณชา ภาณุพนธุ์
๑๖. นางชุติมา หาญเผชิญ
๑๗. นางทัศนีย์ วังสว่าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล   ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิ

๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๒. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
๓. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๔. นายสีมา สีมานันท์
๕. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๖.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
๗. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
๘. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
๙. นางสาวพรพิมล วรดิลก
๑๐. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๑๑. นายภาส ภาสสัทธา
๑๒. นายมานิจ สุขสมจิตร
๑๓. นางสาวรสนา โตสิตระกูล 
๑๔. นายวิชัย ศรีขวัญ
๑๕. นายปรีชา วัชราภัย
๑๖. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
๑๗. นางชุติมา หาญเผชิญ
๑๘. นางจิตรา ปานอ่อน

ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๔
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นายปรีชา วัชราภัย
๔. นางชมนาด พงศ์พนรัตน์
๕. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
๖. นางนงลักษณ์ หอตระกูล
๗. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๘. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๙. นายพุธทรัพย์ มณีศรี
๑๐. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
๑๑. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง
๑๒. นายวิชัย ศรีขวัญ
๑๓. นายสีมา สีมานันท์ 
๑๔. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๑๕. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
๑๖. นางสาวรังสิมา จารุภา
๑๗. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
๑๘. นางสาวพรพิมล วรดิลก
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเหรัญญิก
กรรมการและรองเลขาธิการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๓
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๖. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย
๗. นายสีมา  สีมานันท์
๘. นายวิชัย  ศรีขวัญ
๙. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง  
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย  
๑๑. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 
๑๒. น.ส.รังสิมา  จารุภา
๑๓. นางสาวพรพิมล วรดิลก 
๑๔. นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์
๑๕. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเหรัญญิก

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๒
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๖. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย
๗. นายสีมา  สีมานันท์
๘. นายวิชัย  ศรีขวัญ
๙. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง  
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย  
๑๑. นายปรีชา วัชราภัย 
๑๒. นางชมนาด  พงศ์พนรัตน์
๑๓. นางสาวพรพิมล วรดิลก  
๑๔. นางนงลักษณ์  หอตระกูล
๑๕. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเหรัญญิก

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๙
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป  
๖. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๗. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง  
๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
๙. ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
๑๐. นายสีมา สีมานันท์  
๑๑. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 
๑๒. นายปรีชา วัชราภัย 
๑๓. นางศรีพนม บุนนาค 
๑๔. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ 
๑๕. นางสาวพรพิมล วรดิลก 
๑๖. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและรองเหรัญญิก 
กรรมการและรองเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ 

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๘  
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล 
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายปรีชา วัชราภัย
๖. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
๗. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
๙. ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๑๑. นางศรีพนม บุนนาค
๑๒. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
๑๓. นายสีมา สีมานันท์ 
๑๔. นางสาวพรพิมล วรดิลก
๑๕. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ 

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๗
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์
๕. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
๖. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
๗. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
๙. รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๑๑. นายสีมา สีมานันท์
๑๒. นางวรรณพร สุทธปรีดา
๑๓. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ
๑๔. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและรองเหรัญญิก 
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๖
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์
๔. นายพุธทรัพย์ มณีศรี
๕. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
๖. รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๗. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๘. นายสีมา สีมานันท์
๙. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและเลขาธิการ 

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๕  
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ 
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์
๔. รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๕. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๖. นายสีมา สีมานันท์
๗. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและเลขาธิการ