มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งเร้าให้ประเทศไทยใสสะอาด  ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นและต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการ ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด โดยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย ได้แก่ การเป็นเยาวชนที่ดี รักษาความเป็นไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความซื่อตรง มีวินัย เสียสละเพื่อ

factadmin


Related Posts


โครงการ รวมพลังไทยใสสะอาด “ พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด”

factadmin


Related Posts


การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินให้เกิดผล และเพื่อให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ซึ่งบริหารบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Alt

thachakrit

ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


Related Posts