September 2018
05Jun

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ

Read

31May

ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง

Read

08Oct

เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต เมื่อย้อนมองดูสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันในมุมของการสื่อสารและการบริหารงานบุคคล อาจกล่าวได้ว่า

Read

08Oct

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๔๓ เรื่อง "สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต"

Read

08Oct

ภาครัฐและเอกชนร่วมต้านทุจริต : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดิน

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในการสัมมนา “บทบาทภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชัน” วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๒๐–๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔

Read

31May

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สุจินตนา ภาวสิทธิ์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยสังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์

Read