• December 13, 2018
 • 0

โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด...
 • December 05, 2018
 • 0

ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ  ...
 • December 05, 2018
 • 0

แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน

พุธทรัพย์ มณีศรี            เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561)...
 • December 05, 2018
 • 0

ครู-อาจารย์ควรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าวิชาชีพอื่น

พุธทรัพย์ มณีศรี           คำว่า “ครู-อาจารย์” นั้น ผู้เขียนขอเน้นก่อนว่าหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ...
 • December 05, 2018
 • 0

ทุจริตง่ายๆ แล้วก็ตายผ่อนส่ง

พุธทรัพย์ มณีศรี       ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเขียนเรื่องการประชุมที่ไม่เชิญกรรมการท่านหนึ่งเข้าประชุม     ...
 • December 05, 2018
 • 0

คุก ๕ ปี สำหรับการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อ 2 ปี (2559) ที่แล้ว ศาลได้พิพากษาจำคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี ปรับ  2 หมื่นบาท    ...
 • December 05, 2018
 • 0

โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "คอร์รัปชั่น"...
 • November 05, 2018
 • 0

ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นมานานแล้วและก็ยังเกิดขึ้นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ...
 • June 05, 2015
 • 0

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์       สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ  ...
 • May 31, 2015
 • 0

ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ“ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด”พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ...
 • October 08, 2014
 • 7

เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

พุธทรัพย์ มณีศรี          คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต...
 • October 08, 2014
 • 0

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

        สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...